Biogass til drivstoff og strøm

Foto: Karine Bogsti, Sirkula

Under omdanning av matavfallet til kompost og våtgjødsel, dannes det gass. Denne gassen består i hovedsak av metan. Noe av gassen brukes til anleggets energisentral der det produseres damp til kokingen av matavfallet. Ca. 90 prosent av gassen blir solgt videre til GLØR som har fått utviklet et anlegg som renser gassen slik at den kan brukes som drivstoff. Biogassen selges så som drivstoff via AGA.

Den årlige produksjonen av biogass på Mjøsanlegget ligger nå på 4 300 000 Nm3. Det utgjør 2 750 000 Nm3 ren metan, noe som tilsvarer ca. 2,7 millioner liter diesel/år. Det er en mengde som kan holde 125 busser på vegen i året.

Per i dag kjører GLØR noen av sine renovasjonsbiler på denne biogassen, Sirkula kjørte fra 2017 alle sine renovasjonsbiler på biogass, og Horisont kjører også sine renovasjonsbiler på biogass i dag.

Å kjøre biler på potetskrell og epleskrotter fra Innlandet er langt mer miljøvennlig enn å bruke diesel og olje som brukte hundre millioner år på lages og må fraktes opp fra hav- og jordbunn f. eks langt ute i Nordsjøen.

Biogass er klimanøytral fordi den allerede finnes i kretsløpet. Dermed tilføres ikke atmosfæren mer CO2 ved bruk enn hva som er tilfellet ved naturlig nedbrytning. For hver liter diesel man bytter ut med biogass, reduseres utslippet av CO2 med 2,7 kilo.

Bruk av biogass er langt bedre for helsa enn fossilt drivstoff, siden biogass ikke gir utslipp av sot- og støvpartikler, og har langt mindre utslipp av nitrogenoksider.

Biler som kjører på biogass gir mindre støy enn tilsvarende f.eks dieselbiler.

Comments are closed.